Vases

Vases

Availability

 • vase 300 No.22
  $427.00
 • Vase 300 No.21
  $427.00
 • vase 300 No.17
  $427.00
 • Vase 300 No.10
  $427.00
 • vase 300 No.6
  $427.00
 • Vase 300 No.1
  $427.00
 • VASE 023
  $1,164.00
 • VASE 022
  $1,029.00
 • VASE 021
  $1,029.00
 • VASE 017
  $990.00
 • VASE 014
  $1,029.00
 • VASE 010
  $1,029.00
 • VASE 009
  $964.00
 • VASE 005
  $990.00
 • LUMP Vase D Rust
  $298.00
 • LUMP Vase D Fine
  $298.00
 • LUMP Vase C Fine
  $298.00
 • LUMP Vase C Rust
  $298.00
 • LUMP Vase B Fine
  $298.00
 • LUMP Vase B Rust
  $298.00
 • LUMP Vase A Fine
  $298.00
 • LUMP Vase A Rust
  $298.00
 • Tsuchi White Vase
  $298.00
 • Tsuchi White Orange Vase
  $427.00